01 април 2022

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ¦ СМЯНА НА СТАТУТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО И ПАЗАРДЖИК


Извършваме процедурата по смяна на статут на земеделски земи в областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян и Пазарджик.

Границите и предназначението на земеделските земи, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания, се определят с общ или подробен устройствен план.
Включването на земеделски имот в тези планове става след процедура по промяна на градоустройството. Промяната на предназначението на използване на земеделска земя за неземеделски нужди е в правомощията на съответната Комисия към областната дирекция „Земеделие и гори”, където се намира имотът, когато земята е с площ до 50 дка, а при по-голяма площ въпросът се решава от Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и горите.

Процедурата започва с подаване на молба за разрешение за изработване на подробен градоустройствен план (ПУП), съобразен с намеренията за строителство върху имота, до кмета на общината, където се намира съответният имот. Към нея трябва да са приложени множество документи, които зависят от спецификата на имота и на бъдещото приложение на земята.

Процедурата е съпроводена с множество индивидуални и колективни административни актове. Освен това се иска и съгласието на съседите (за ПУП). Трябва да се има предвид, че не всяка земеделска земя подлежи на включване в регулация, а в случай на отказ или обжалване в съд процесът може да продължи до една година.
Срокът за издаване на решение на комисията за допускане до изработване на ПУП-ПРЗ е тридесет работни дни. Решението може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
След като всички документи са налице, преписката се внася в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени и включването на имота в границите на населените места и селищните образувания, съгласно чл. 30 от ППЗОЗ, ако площта на имота е до 50 дка. (За имоти над 50 дка преписките се подават в Комисията за земеделските земи, създадена към Министерството на земеделието и горите. За всеки обект се комплектоват два броя преписки – едната оригинал, а другата – копие.