01 април 2022

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИ


Успоредно с проектантската и консултантската си дейност, нашето бюрото извършва и архитектурни заснемания на сгради в цялата страна, като гарантира професионализъм, кратки срокове и конкурентни цени. Подробно архитектурното заснемане е необходимо във следните случаи:

Архитектурното заснемане представлява прецизно измерване на всички чупки, отвори, височини и нива в помещенията на деден обект. То се извършва чрез електронна, лазерна или стандартна ролетка, а събраните данни се изчертават в CAD приложения и се разпечатват в подходящ мащаб (най-често М1:50). Готовото архитектурно заснемане съдържа обяснителна записка, разпределения (планове) на всички етажи, разрези с височините и нивата, фасади или фрагменти от фасадата, опис на материалите в помещенията и снимков материал.

• За узаконяване на сгради и за обекти, които са строени без строителни книжа, без инвестиционен проект и съгласуване, но отговарят на изискванията за строителство към времето на построяването и са платени съответните глоби към общината.

• При изготвяне на проект за преустройство и проект за промяна на предназначението е необходимо архитектурно заснемане. То се прилага към окончателния проект, за да се покаже обхвата на промените спрямо съществуващото положение. Много често проектите за преустройство и смяна на предназначението включват конструктивно становище и проект от инженер конструктор; проекти по част Електро, част ВиК и част ОВиК. Много често се комбинира с геодезическо заснемане на имота.

• Архитектурно заснемане се налага винаги, когато липсва техническа документация. То се прилага към документацията за покупко-продажба, договор за отдаване под наем, проект за делба. В него се прави опис на помещенията, границите и квадратурите.

• При архитектурно заснемане на сграда - паметник на културата. Работи се в много голям мащаб от М 1:20 до 1:1 за отделни архитектурни елементи. Обръща се особено внимание на фасадата – детайли, орнаменти, снемане на шаблони и др., според изискванията на Националния институт за паметниците на културата ( НИПК ).
• При интериорни проекти архитектурното заснемане служи като подложка/основа, върху която архитектът или дизайнерът правят своята проектна разработка, като определят точните размери на мебелите и интериорните елементи и изчисляват количествата на материалите.

• За екзекутиви. Много често по време на строителството се правят изменения от проектната разработка. За да се въведе сградата в експлоатация е нужно да се направи архитектурно заснемане на реално изпълнените строително монтажни работи и да се изготвят екзекутивни чертежи (екзекутивни книжа / екзекутиви).

• При енергийно обследване на сградата. Тогава са необходима информация за ограждащите конструкции и елементи: външни стени, подове, покриви, еркери, ниши и т.н. Когато липсва архитектурен проект с направените корекции по време на строителството, при преустройство, реконструкция, се налага изготвяне на архитектурно заснемане.

•  За стари сгради и за обекти, които са строени без строителни книжа, архитектурното заснемане, геодезическото заснемане и конструктивното становище са част нужните документи за издаване на т.н. "Удостоверение за търпимост".

• При технически надзор и изработване на технически паспорт на строеж.


За допълнителна информация, консултации или оферта можете да ни се обадите на нашите фирмени телефони или да изпратите запитване на info@zasnemane.com

ГЕОДЕЗИЯ ¦ ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ¦ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Геодезическо заснемане се извършва за нуждите на строителното проектиране, реконструкция и експлоатация на строителни обекти, за извършване изменение на кадастрална карта, за нанасяне на извършено строителство в кадастъра, за определяне обеми на изкопи и насипи, водни маси, геодезическа основа за проектиране на пътища и др.

Трасировъчен карнет – Съдържа списък с координатите на ъгловите точки на дадена сграда, като по този начин еднозначно се дефинира нейното положение. Възоснова на одобрен инвестиционен проект и на този трасировъчен карнет, геодезист "трасира" контура на кота 0.00 на бъдещата сграда (т.е. дава строителна линия).

Вертикална планировка – Проектът за вертикално планиране показва как сградата стипва върху прилежащия терен; залага т.н. кота 0.00 и нивата на площадките; решава отводняването от дъждовни води.

Екзекутиви – Това са екзекутивни чертежи за вече изградени сгради. Архитектурното заснемане, заедно с геодезическото заснемане показват точната позиция на сградата или обекта и реално изпълнените строително-монтажни работи /СМР/.

Изчисляване на изкопи и насипи - Пресмятането на обеми от земни се налага в различни случаи и за различни цели. Например: проект за добив на инертни материали или т.н. проект за кариера; проект за запазване на хумусния слой на почвата, временно депониране на земни маси и др.

Геодезическо заснемане на язовири и езера.Геодезическо заснемане на язовир или езеро е необходимо, за да се определя контура на водоема, да се пресметне текущата и максималната кота на водното ниво и да се изчисли обема на водоема. Данните от геодезическото заснемане на язовир спомагат за правилното планиране и регулиране на водните количества през годината и се определят минималните отстояния и минималната кота на застроителната линия и линията на залесяване около водоема.

Проекти за добив на инертни материали (Кариери за добив на инертни материали) – Изготвят се след извършване на геодезическо заснемане за получаване разрешително за кариера за добив на инертни материали, като в тях се определят обемите на статичните запаси на инертен материал /когато става въпрос за добив от реки/ и се определя срока за действие на разрешителното.


За допълнителна информация, консултации или оферта можете да ни се обадите на нашите фирмени телефони или да изпратите запитване на info@zasnemane.com

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ¦ СМЯНА НА СТАТУТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО И ПАЗАРДЖИК


Извършваме процедурата по смяна на статут на земеделски земи в областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян и Пазарджик.

Границите и предназначението на земеделските земи, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания, се определят с общ или подробен устройствен план.
Включването на земеделски имот в тези планове става след процедура по промяна на градоустройството. Промяната на предназначението на използване на земеделска земя за неземеделски нужди е в правомощията на съответната Комисия към областната дирекция „Земеделие и гори”, където се намира имотът, когато земята е с площ до 50 дка, а при по-голяма площ въпросът се решава от Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и горите.

Процедурата започва с подаване на молба за разрешение за изработване на подробен градоустройствен план (ПУП), съобразен с намеренията за строителство върху имота, до кмета на общината, където се намира съответният имот. Към нея трябва да са приложени множество документи, които зависят от спецификата на имота и на бъдещото приложение на земята.

Процедурата е съпроводена с множество индивидуални и колективни административни актове. Освен това се иска и съгласието на съседите (за ПУП). Трябва да се има предвид, че не всяка земеделска земя подлежи на включване в регулация, а в случай на отказ или обжалване в съд процесът може да продължи до една година.
Срокът за издаване на решение на комисията за допускане до изработване на ПУП-ПРЗ е тридесет работни дни. Решението може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
След като всички документи са налице, преписката се внася в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени и включването на имота в границите на населените места и селищните образувания, съгласно чл. 30 от ППЗОЗ, ако площта на имота е до 50 дка. (За имоти над 50 дка преписките се подават в Комисията за земеделските земи, създадена към Министерството на земеделието и горите. За всеки обект се комплектоват два броя преписки – едната оригинал, а другата – копие.