01 април 2022

ГЕОДЕЗИЯ ¦ ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ¦ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Геодезическо заснемане се извършва за нуждите на строителното проектиране, реконструкция и експлоатация на строителни обекти, за извършване изменение на кадастрална карта, за нанасяне на извършено строителство в кадастъра, за определяне обеми на изкопи и насипи, водни маси, геодезическа основа за проектиране на пътища и др.

Трасировъчен карнет – Съдържа списък с координатите на ъгловите точки на дадена сграда, като по този начин еднозначно се дефинира нейното положение. Възоснова на одобрен инвестиционен проект и на този трасировъчен карнет, геодезист "трасира" контура на кота 0.00 на бъдещата сграда (т.е. дава строителна линия).

Вертикална планировка – Проектът за вертикално планиране показва как сградата стипва върху прилежащия терен; залага т.н. кота 0.00 и нивата на площадките; решава отводняването от дъждовни води.

Екзекутиви – Това са екзекутивни чертежи за вече изградени сгради. Архитектурното заснемане, заедно с геодезическото заснемане показват точната позиция на сградата или обекта и реално изпълнените строително-монтажни работи /СМР/.

Изчисляване на изкопи и насипи - Пресмятането на обеми от земни се налага в различни случаи и за различни цели. Например: проект за добив на инертни материали или т.н. проект за кариера; проект за запазване на хумусния слой на почвата, временно депониране на земни маси и др.

Геодезическо заснемане на язовири и езера.Геодезическо заснемане на язовир или езеро е необходимо, за да се определя контура на водоема, да се пресметне текущата и максималната кота на водното ниво и да се изчисли обема на водоема. Данните от геодезическото заснемане на язовир спомагат за правилното планиране и регулиране на водните количества през годината и се определят минималните отстояния и минималната кота на застроителната линия и линията на залесяване около водоема.

Проекти за добив на инертни материали (Кариери за добив на инертни материали) – Изготвят се след извършване на геодезическо заснемане за получаване разрешително за кариера за добив на инертни материали, като в тях се определят обемите на статичните запаси на инертен материал /когато става въпрос за добив от реки/ и се определя срока за действие на разрешителното.


За допълнителна информация, консултации или оферта можете да ни се обадите на нашите фирмени телефони или да изпратите запитване на info@zasnemane.com