01 април 2022

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИ


Успоредно с проектантската и консултантската си дейност, нашето бюрото извършва и архитектурни заснемания на сгради в цялата страна, като гарантира професионализъм, кратки срокове и конкурентни цени. Подробно архитектурното заснемане е необходимо във следните случаи:

Архитектурното заснемане представлява прецизно измерване на всички чупки, отвори, височини и нива в помещенията на деден обект. То се извършва чрез електронна, лазерна или стандартна ролетка, а събраните данни се изчертават в CAD приложения и се разпечатват в подходящ мащаб (най-често М1:50). Готовото архитектурно заснемане съдържа обяснителна записка, разпределения (планове) на всички етажи, разрези с височините и нивата, фасади или фрагменти от фасадата, опис на материалите в помещенията и снимков материал.

• За узаконяване на сгради и за обекти, които са строени без строителни книжа, без инвестиционен проект и съгласуване, но отговарят на изискванията за строителство към времето на построяването и са платени съответните глоби към общината.

• При изготвяне на проект за преустройство и проект за промяна на предназначението е необходимо архитектурно заснемане. То се прилага към окончателния проект, за да се покаже обхвата на промените спрямо съществуващото положение. Много често проектите за преустройство и смяна на предназначението включват конструктивно становище и проект от инженер конструктор; проекти по част Електро, част ВиК и част ОВиК. Много често се комбинира с геодезическо заснемане на имота.

• Архитектурно заснемане се налага винаги, когато липсва техническа документация. То се прилага към документацията за покупко-продажба, договор за отдаване под наем, проект за делба. В него се прави опис на помещенията, границите и квадратурите.

• При архитектурно заснемане на сграда - паметник на културата. Работи се в много голям мащаб от М 1:20 до 1:1 за отделни архитектурни елементи. Обръща се особено внимание на фасадата – детайли, орнаменти, снемане на шаблони и др., според изискванията на Националния институт за паметниците на културата ( НИПК ).
• При интериорни проекти архитектурното заснемане служи като подложка/основа, върху която архитектът или дизайнерът правят своята проектна разработка, като определят точните размери на мебелите и интериорните елементи и изчисляват количествата на материалите.

• За екзекутиви. Много често по време на строителството се правят изменения от проектната разработка. За да се въведе сградата в експлоатация е нужно да се направи архитектурно заснемане на реално изпълнените строително монтажни работи и да се изготвят екзекутивни чертежи (екзекутивни книжа / екзекутиви).

• При енергийно обследване на сградата. Тогава са необходима информация за ограждащите конструкции и елементи: външни стени, подове, покриви, еркери, ниши и т.н. Когато липсва архитектурен проект с направените корекции по време на строителството, при преустройство, реконструкция, се налага изготвяне на архитектурно заснемане.

•  За стари сгради и за обекти, които са строени без строителни книжа, архитектурното заснемане, геодезическото заснемане и конструктивното становище са част нужните документи за издаване на т.н. "Удостоверение за търпимост".

• При технически надзор и изработване на технически паспорт на строеж.


За допълнителна информация, консултации или оферта можете да ни се обадите на нашите фирмени телефони или да изпратите запитване на info@zasnemane.com